เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

  เมื่อวันที่ : 2022-02-22 19:14:50