Untitled Document

เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน     อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย     วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล    คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

เรื่องเด่น


               อบจ.ชลบุรี ชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

อ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรม

งานงบประมาณและแผน
16 เมษายน , 2563
งานงบประมาณและแผน
19 มีนาคม , 2563
งานงบประมาณและแผน
28 กุมภาพันธ์ , 2563
filler image

หยุดการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบ 2

หยุดการแพร่ระบาดรอบ 2
เราต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในรอบ 2 ทุกคนต้องอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด เพราะขณะนี้มีหลายประเทศกลับมาระบาดซ้ำในรอบ 2 อีกแล้วครับ ตราบใดที่เชื้อร้ายนี้ยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้ ดังนั้น เราทุกคนควรป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีที่สุด อย่าไว้วางใจเป็นอันขาดครับ
????สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
????????ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ
????เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
???? ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
????ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ
????????‍♂️ไม่รวมกลุ่มผู้คนจำนวนมาก
????????‍✈️แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการบริจาคสิ่งของ
????????‍????สวมใส่เฟสชิวด์ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ด่านหน้า
????????ดูแลความสะอาดเด็กเล็กเป็นพิเศษ
????????ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

อ่านเพิ่มเติม

filler image

จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย
ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีสถาบันภายนอกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ สถาบันและได้รับเกียรติจาก
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในเปิดโครงการ
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีวิทยากร ผ.ศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิริยะกรณ์ มาบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา การค้นหาตนเอง ทั้งยังมีศิษย์เก่ารุ่นแรกที่จบปริญญาตรีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าระดับเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก 
นำผลไม้และขนม มอบให้ลูกเสือ-เนตรนารี ขอขอบคุณผอ.เยาวลักษณ์ ศิลาหลัก และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก ที่ให้การต้อนรับสัมพันธไมตรี
ธรรมชาติดีงาม อากาศดี ณบ้านสวนภูเขาตะวันเทศบาลนครระยอง

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

filler image

เผยแพร่งานวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

yesดาวโหลด...รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้เทคนิค  SQ4R  นางสาวเบ็ญจมาตร์  วิเศษลา

yesดาวโหลด...งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในรายวิชาการงานอาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวจิตติมา  สุดเกตุ

 

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เผยแพร่งานวิจัยระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

yesดาวโหลด...รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางวัชราภรณ์  อาสนะ

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ชุด แป้งคนเก่ง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  นางสุมิตรา   เทวะประกาย

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ ประกอบคําถามการคิดแบบ หมวกหกใบระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางนงลักษณ์  ช้างโรจน์

yesดาวโหลด...รายงานผลการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมไม้ไอติม  มหัศจรรย์ ชุด อ๋อมแอ๋มคนเก่ง เพื่อส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 นางสุมิตรา  เทวะประกาย

yesรายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5 ด้าน ตามแนววิถีพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/2561 นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์

yesรายงานผลการพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานตามกระบวนการของคอล์ป ที่เสริมสร้าง ความคิดเชิงเหตุผลในการสร้างวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesรายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกมการศึกษา เพื่อพัฒนา ความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesการสร้างเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย นางวัชราภรณ์ อาสนะ

yesการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นางวัชราภรณ์ อาสนะ

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

filler image

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณนักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมที่เสียสละเวลาและทุ่มเท จึงทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

filler image

รางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj

ขอแสดงความยินดี ????????????กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ได้รับรางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj 
ในหัวข้อ "ซีเจของชุมชน"ได้แก่
รางวัลที่ 1 ด.ญ.ไอลดา จันทร์เกษม อ.2/3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปาณิสรา สีมา อ.1/3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
รางวัลที่ 3 ด.ญ.จิราวรรณ นกอยู่ อ.2/4 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

filler image

มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
- มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

อ่านเพิ่มเติม

filler image

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
-สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg