Untitled Document

เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน     อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย     วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล    คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

เรื่องเด่น


               โรงเรียนพระราชทาน ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรม

งานงบประมาณและแผน
16 เมษายน , 2563
งานงบประมาณและแผน
19 มีนาคม , 2563
งานงบประมาณและแผน
28 กุมภาพันธ์ , 2563


filler image

หยุดการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบ 2

หยุดการแพร่ระบาดรอบ 2
เราต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในรอบ 2 ทุกคนต้องอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด เพราะขณะนี้มีหลายประเทศกลับมาระบาดซ้ำในรอบ 2 อีกแล้วครับ ตราบใดที่เชื้อร้ายนี้ยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้ ดังนั้น เราทุกคนควรป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีที่สุด อย่าไว้วางใจเป็นอันขาดครับ
????สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
????????ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ
????เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
???? ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
????ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ
????????‍♂️ไม่รวมกลุ่มผู้คนจำนวนมาก
????????‍✈️แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการบริจาคสิ่งของ
????????‍????สวมใส่เฟสชิวด์ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ด่านหน้า
????????ดูแลความสะอาดเด็กเล็กเป็นพิเศษ
????????ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

อ่านเพิ่มเติม

filler image

จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย
ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีสถาบันภายนอกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ สถาบันและได้รับเกียรติจาก
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในเปิดโครงการ
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีวิทยากร ผ.ศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิริยะกรณ์ มาบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา การค้นหาตนเอง ทั้งยังมีศิษย์เก่ารุ่นแรกที่จบปริญญาตรีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าระดับเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก 
นำผลไม้และขนม มอบให้ลูกเสือ-เนตรนารี ขอขอบคุณผอ.เยาวลักษณ์ ศิลาหลัก และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก ที่ให้การต้อนรับสัมพันธไมตรี
ธรรมชาติดีงาม อากาศดี ณบ้านสวนภูเขาตะวันเทศบาลนครระยอง

อ่านเพิ่มเติม

filler image

ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำจิตใจให้บริสุธิ์

วันที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันพระแรม๑๕ค่ำเดือน ๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อ "ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ 
ทำจิตใจให้บริสุธิ์" ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ขอให้คุ้มครองคณะครูนักเรียนบุคลากรให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

filler image

เผยแพร่งานวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

yesดาวโหลด...รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้เทคนิค  SQ4R  นางสาวเบ็ญจมาตร์  วิเศษลา

yesดาวโหลด...งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในรายวิชาการงานอาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวจิตติมา  สุดเกตุ

 

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เผยแพร่งานวิจัยระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

yesดาวโหลด...รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางวัชราภรณ์  อาสนะ

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ชุด แป้งคนเก่ง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  นางสุมิตรา   เทวะประกาย

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ ประกอบคําถามการคิดแบบ หมวกหกใบระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางนงลักษณ์  ช้างโรจน์

yesดาวโหลด...รายงานผลการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมไม้ไอติม  มหัศจรรย์ ชุด อ๋อมแอ๋มคนเก่ง เพื่อส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 นางสุมิตรา  เทวะประกาย

yesรายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5 ด้าน ตามแนววิถีพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/2561 นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์

yesรายงานผลการพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานตามกระบวนการของคอล์ป ที่เสริมสร้าง ความคิดเชิงเหตุผลในการสร้างวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesรายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกมการศึกษา เพื่อพัฒนา ความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesการสร้างเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย นางวัชราภรณ์ อาสนะ

yesการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นางวัชราภรณ์ อาสนะ

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

filler image

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณนักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมที่เสียสละเวลาและทุ่มเท จึงทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

filler image

รางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj

ขอแสดงความยินดี ????????????กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ได้รับรางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj 
ในหัวข้อ "ซีเจของชุมชน"ได้แก่
รางวัลที่ 1 ด.ญ.ไอลดา จันทร์เกษม อ.2/3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปาณิสรา สีมา อ.1/3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
รางวัลที่ 3 ด.ญ.จิราวรรณ นกอยู่ อ.2/4 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

filler image

มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
- มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

อ่านเพิ่มเติม

filler image

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
-สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg