เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
 

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับครูรัตนา พันธ์สิงสอน
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับครูพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับโล่รางวัลศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีNew!!!! คลิก   ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวสิริวัลย์ ดีแก้ว นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
   ค้นหา

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม


 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-11-08 13:54:48