เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
 
 


    ค้นหา

โครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนางนงนุช พรชัยไชยวัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (การอ่าน) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-01-04 12:01:46