เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
   ค้นหา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบน iPad ในการจัดการเรียนรู้ Learning with iPad

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบน iPad ในการจัดการเรียนรู้ Learning with iPad (LWi)
ณ ห้องประชุมสนุ่น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-03-25 13:39:30