เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
New!!!! คลิก   ขอแสดงความยินดีกับครูพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 ได้รับโล่รางวัลศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
   ค้นหา

นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19

 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-10-16 13:09:39