เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567

ชั้น อ.1 https://drive.google.com/.../12s9fTFDDKWnj2Xw.../view...
ชั้น อ.2 https://drive.google.com/.../1WPLx50X3Y7pCmzFZbxA.../view...
ชั้น อ.3 https://drive.google.com/.../1KP-Am-KzZLc16hjv5yH.../view...
ชั้น ป.1 https://drive.google.com/.../1H0dTm0Y7iOyXJQXxpng.../view...
ชั้น ป.2 https://drive.google.com/.../1dPcxkYz.../view...
ชั้น ป.3 https://drive.google.com/.../1zBtighvK9UoJ5K5a.../view...
ชั้น ป.4 https://drive.google.com/.../1d66f39og.../view...
ชั้น ป.5 https://drive.google.com/.../12.../view...
ชั้น ป.6 https://drive.google.com/.../1T.../view...
ชั้น ม.1 https://drive.google.com/.../1Jx5RJuw97CLDy4a4ttn.../view...
ชั้น ม.2 https://drive.google.com/.../1JxVgn9TXdewzpyCFxkJ.../view...
ชั้น ม.3 https://drive.google.com/.../1Kb0jKra02YMG3kY3Wlx.../view...
ชั้น ม.4 https://drive.google.com/.../1U.../view...
ชั้น ม.5 https://drive.google.com/.../1KqQDqSjy3cMcnP3wEW9.../view...
ชั้น ม.6 https://drive.google.com/.../1SyMDP8VHDFuAHdbVuov.../view...

  เมื่อวันที่ : 2024-06-18 09:49:16