เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

  เมื่อวันที่ : 2022-08-23 15:00:35