เผยแพร่งานวิจัยระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

เผยแพร่งานวิจัยระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อyesดาวโหลด...รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางวัชราภรณ์  อาสนะ

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ชุด แป้งคนเก่ง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  นางสุมิตรา   เทวะประกาย

yesดาวโหลด...รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ ประกอบคําถามการคิดแบบ หมวกหกใบระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางนงลักษณ์  ช้างโรจน์

yesดาวโหลด...รายงานผลการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจกรรมไม้ไอติม  มหัศจรรย์ ชุด อ๋อมแอ๋มคนเก่ง เพื่อส่งเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 นางสุมิตรา  เทวะประกาย

yesรายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5 ด้าน ตามแนววิถีพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/2561 นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์

yesรายงานผลการพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานตามกระบวนการของคอล์ป ที่เสริมสร้าง ความคิดเชิงเหตุผลในการสร้างวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesรายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกมการศึกษา เพื่อพัฒนา ความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ

yesการสร้างเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย นางวัชราภรณ์ อาสนะ

yesการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นางวัชราภรณ์ อาสนะ