วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวโหลด...การแก้ปัญหานักเรียนไม่นอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน ชื่อผู้วิจัย นางนงนุช  มีรอด

ดาวโหลด...การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้น จากธรรมชาติสําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๓  ชื่อผู้วิจัย นางสุมิตรา   เทวะประกาย

ดาวโหลด...การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าแถวที่ไม่เป็นระเบียบของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/4 นางสาวพรทิพย์ กระสวยทอง

ดาวโหลด...การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มนมของเดก็ปฐมวัย โดยการจัด กิจกรรมการ เคลื่อนไหวประกอบเพลง (กายบริหาร)นายเมธีพจน์  เอื้อมิตร

ดาวโหลด...การพัฒนานักเรียนสมาธิสั้น ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย นางนงลักษณ์  ช้างโรจน์

ดาวโหลด...การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ นางวัชราภรณ์  อาสนะ

ดาวโหลด...ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย  ชื่อผู้วิจัย  นางสาวเกษณี  พาลึก

ดาวโหลด...การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ชั้นอนุบาล ๒/๑ นางณัฐปภัสร์  วงค์สุวรรณ

ดาวโหลด...ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นอนุบาล๒/๒ นางสาวศรีแพร  มิสันเทียะ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg