เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

        ข้าวรพุทธเจ้า  เอามโนและศิรกราน

                            นบพระภูมิบาล  บุญญดิเรก

                                   เอกบรมจักริน  พระสยามินทร์  พระยศยิ่งยง

                                           เย็นศิระเพราะพระบริบาล

                                                        ผลพระคุณ  ธ  รักษา

                                                               ปวงประชาเป็นสุขศานต์  ขอบันดาล ธ  ประสงค์ใด

                                                                        จงสฤษฎ์ดัง  หวังวรหฤทัย

                                                                                      ดุจจะถวายชัย  ชโย

 

 

ความหมายของเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                  ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา

 

               ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมใจน้อมศรีษะถวายบังคมด้วยความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบารมีมากล้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีแห่งสยาม คือ ประเทศไทยยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมและมีพระเกียรติยศสูงส่ง พระองค์ทรงปกป้องชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข ขอผลแห่งพระคุณความดีที่ทรงปฏิบัติและรักษาไว้ตลอดมา ทั้งพาให้ประชาชนมีชีวิตสงบสบายดีนั้นจงบันดาลให้พระราชประสงค์ในสิ่งใดๆก็ตามสำเร็จดัง     พระราชหฤทัยมุ่งหวังเหมือนดังที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพรชัยมงคลมาแล้วนั้นเทอญ

               เพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ใช้กันมาจนปัจจุบันนั้น เดิมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัคติวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น และมิสเตอร์ฮูวิสเซ่น ชาติโปรตุเกสเป็นผู้ให้ทำนอง ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไข  และปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขเนื้อร้องไดยใช้คำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.๒๕๒๕ และเน้นการออกเสียงถูกต้องตามโน้ตเพลง เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑

               พระราชดำรัชตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาราช ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

                  การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืดยาวไปถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย คือประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์และดำรงอยุ่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ

            ประการแรก    คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

            ประการที่สอง  คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกฝนใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี

            ประการที่สาม  คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

            ประการที่สี่      คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่

                                  ของบ้านเมือง

               คุณธรรมสีประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันและจะช่วยให้ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

 

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg