เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

 

        ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

                เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน

                         อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

                                    ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

                                              ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

                                                       เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

                                                                สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

                                                                           เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

 

ความหมายของเนื้อร้องเพลงชาติไทย

ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา

 

                 ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดเนื้อชาติไทย  ไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทย

ย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกันและรักประเทศชาติ คนไทยรักที่จะอยู่อย่างสงบแต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตรูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลยไม่มีวันให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยเราได้ ทุกคนยอมสละเลือด ทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืน จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปและให้มีชัยชนะตลอดไป

                  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช  ๒๔๖๐”  ออกประกาศเมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐   มีผลบังคับภายหลังออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๓๐ วัน  ลักษณะของธงชาติมีดังนี้

                   “ธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี  ขนาดกว้าง  ๑  ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง ๑ ใน ๓ ของความกว้างของธง อยู่กลาง  มีแถบสีขาวกว้าง ๑ ใน ๖  ของความกว้างของธงข้างละแถบ  แล้วมีแถบแดงกว้างเท่าแถบขาว ประกอบข้างนอกอีกข้างละแถบ”  และพระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์”  และพระราชทานนิพนธ์ ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ดังนี้

                    ขอร่ำรำพรรณบรรยายความคิดเครื่องหมาย           แห่งสีทั้งสามรวมถนัด

            ขาว  คือ  บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์  หมายพระไตรรัตน์                และธรรมะคุ้มจิตไทย

            แดง  คือโลหิตเราไซร้  ซึ่งยอมสละได้                             เพื่อรักษาชาติ  ศาสนา

            น้ำเงิน  คือสีโสภาอันจอมประชา                                   ธ  โปรดเป็นของส่วนองค์

            จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์  จึงเป็นสีธง                                   ที่รักแห่งเราชาวไทย

                         ต่อมาสมัยรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ได้ตราพระราชบัญญัติธง เป็นพระราชบัญญัติแรกในรัชกาล  เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙  ธงไตรรงค์ยังคงใช้เป็นธงชาติ  แต่อธิบายลักษณะให้เข้าใจมากขึ้นคือ “ธงไตรรงค์” มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม  มีขนาดกว้าง 6 ส่วน  ยาว 9 ส่วน  ด้านกว้าง  2 ใน 6 ส่วนตรงกลางเป็นสีขาบ (น้ำเงินเข้ม) ต่อจากสีขาบออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1 ใน 6 ส่วน เป็นแถบสีขาว ต่อสีขาวออกไปทั้งสองข้าง  เป็นแถบสีแดง

 

 

 

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg