กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางเอมอร กิ้วภาวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
คบ.(ชีววิทยา)/A.T.C.image1
นางอรุณรัตน์ สินปรุ
ครูประจำชั้น ป.๒/๒
คบ.(วิทยาศาสตร์)/B.T.C.
image1
นายวีรศักดิ์ อาจจุฬา
ครูประจำชั้น ม.๔/๑
คบ.(ฟิสิกส์)/A.T.C. , ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวปราณี นนท์ชนะ
ครูพิเศษ
คบ.(วิทยาศาสตร์)/B.T.C.
image1
นางนลินรัตน์ ศรีคาเม
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
คบ.(ฟิสิกซ์)/B.T.C
image1
นายสุวรรณ มณีรัตน์
ครูประจำชั้น ม.๕/๑
คบ.(เคมี)/B.T.C
image1
นางสาวตรีทิพย์นิภา จบหล้า
ครูประจำชั้น ป.๓/๔
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/B.T.C
image1
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เลีย
ครูประจำชั้น ม.๕/๑
วท.บ.(จุลชีววิทยา)/B.T.C
image1
นางสุธาสินี ศรีงาม
ครูประจำชั้น ป.๑/๓
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม(วิทยาศาสตร์)
image1
นางจารุวรรณ พรหมมาเหล็ก
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
image1
นายพิชญ วัยวุฒิ
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
ศษ.บ.วิทยาศาสตร์เคมี
image1
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
ครูพิเศษ
วท.บ.ทรัพยากรเกษตร(พืชศาสตร์)
image1
นางสาวลลิตา พลเสนา
ครูประจำชั้น ม.๒/๕
คบ.(ฟิสิกซ์)/B.T.C