กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนวพร ชลวานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)image1
นางอรุณรัตน์ สินปรุ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑
คบ.(วิทยาศาสตร์)/B.T.C.
image1
นางนลินรัตน์ ศรีคาเม
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
คบ.(ฟิสิกซ์)/B.T.C
image1
นางสาวปราณี นนท์ชนะ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕
คบ.(วิทยาศาสตร์)/B.T.C.
image1
นางเอมอร กิ้วภาวัน
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
คบ.(ชีววิทยา)/A.T.C.
image1
นายวีรศักดิ์ อาจจุฬา
ครูประจำชั้น ม.๖/๑
คบ.(ฟิสิกส์)/A.T.C. , ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวตรีทิพยนิภา ตรีวิทยานุกูล
ครูประจำชั้น ป.๓/๔
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/B.T.C
image1
นางสุธาสินี ศรีงาม
ครูพิเศษ
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม(วิทยาศาสตร์)
image1
นายสุวรรณ มณีรัตน์
ครูประจำชั้น ม.๕/๑
คบ.(เคมี)/B.T.C
image1
นายสุพจน์ เกตุแก้ว
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)/B.T.C.
image1
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เลีย
ครูประจำชั้น ม.๔/๑
วท.บ.(จุลชีววิทยา)/B.T.C
image1
นางจารุวรรณ พรหมมาเหล็ก
ครูประจำชั้น ม.๑/๕
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
image1
นางสาวจิตติมา สุดเกตุ
ครูประจำชั้น ม.๕/๒
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/B.T.C.
image1
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
ครูพิเศษ
วท.บ.ทรัพยากรเกษตร(พืชศาสตร์)
image1
นายกฤษกร ผ่านพินิจ
ครูประจำชั้น ม.๒/๔
คบ.(คอมพิวเตอร์)/B.T.C
image1
นางสาวลลิตา พลเสนา
ครูประจำชั้น ม.๒/๕
คบ.(ฟิสิกซ์)/B.T.C