กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเจนจิฬา นาโสก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ป.๓/๒
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C.image1
นางณิชาภา เกตุแก้ว
ครูประจำชั้น ม.๒/๑
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C
image1
นางสาวเบ็ญจมาตร์ วิเศษลา
ครูประจำชั้น ม.๖/๒
ศศบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C.
image1
นางอรทัย มณีแดง
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C
image1
นายประจักษ์ หวังดี
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
image1
นางสุธาสินี หวังดี
ครูประจำชั้น ป.๒/๓
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/A.T.C
image1
นางสาวมาลี แสนย่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ม.๕/๒
ศศ.บ.(ภาษาจีนธุรกิจ)
image1
นายกฤตพัฒน์ เดวิเลาะ
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
กศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
image1
น.ส.สุภัค กุลไพศาส
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
กศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
image1
นางสาวสุนัชชา แช่มพรมราช
ครูประจำชั้น ป.๑/๓
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
image1
น.ส.ลัดดาวัลย์ ช้างชาวนา
ครูประจำชั้น ม.๔/๒
ศศ.บ.(ภาษาจีน)