กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณิชาภา เกตุแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ม.๒/๒
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.Cimage1
นางเจนจิฬา นาโสก
ครูประจำชั้น ป.๓/๒
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C.
image1
นางสาวเบ็ญจมาตร์ วิเศษลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำชั้น ม.๕/๒
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C.
image1
นางอรทัย มณีแดง
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/B.T.C
image1
นางสาวมาลี แสนย่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ม.๖/๒
ศศ.บ.(ภาษาจีนธุรกิจ)
image1
นางสุธาสินี หวังดี
ครูประจำชั้น ป.๒/๓
คบ.(ภาษาอังกฤษ)/A.T.C
image1
น.ส.สุภัค กุลไพศาส
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
กศ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
image1
น.ส.ลัดดาวัลย์ ช้างชาวนา
ครูประจำชั้น ม.๖/๒
ศศ.บ.(ภาษาจีน)