กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปวีณา รุ่งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม.๑/๑
กศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.image1
นางสาววันดี เนียมสังข์
ครูประจำชั้น ป.๑/๕
คบ.(ประถมศึกษา)/B.T.C.
image1
นางสายพิณ ภักดีฉนวน
ครูพิเศษ
กศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)/B.T.C
image1
นางวัชรี รุ่งศิริ
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
ศศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.
image1
นางสิริญากร ดาราเย็น
ศศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.
ครูประจำชั้น ม.๔/๒
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
image1
นางศรีสุพร แจ่มอ้น
ครูประจำชั้น ป.๔/๑
คบ.(ภาษาไทย)/B.T.C
image1
นางสาวปิยวรรณ สมยา
ครูประจำชั้น ม.๒/๖
ค.บ.ภาษาไทย
image1
นางสาวสุขสวัสดิ์ บุตรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
คบ.(ภาษาไทย)
image1
นางสาวนิธิกานต์ แสงอรุณ
ครูประจำชั้น ป.๖/๓
ศศ.บ.(ภาษาไทย)