กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปวีณา รุ่งสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
กศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.image1
นางอรพินท์ แย้มประยูร
ครูพิเศษ
คศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C
image1
นางสาวพัชรา อาษา
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
กศ.บ.(ประถมศึกษา)/B.T.C.
image1
นางสาววันดี เนียมสังข์
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
คบ.(ประถมศึกษา)/B.T.C.
image1
นางสายพิณ ภักดีฉนวน
ครูพิเศษ
กศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)/B.T.C
image1
นางวัชรี รุ่งศิริ
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
ศศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.
image1
นางสาวสิริญากร สดแสงจันทร์
ศศ.บ.(ภาษาไทย)/B.T.C.
ครูประจำชั้น ม.๕/๒
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
image1
นางศรีสุพร แจ่มอ้น
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
คบ.(ภาษาไทย)/B.T.C
image1
นางปิ่นวดี นิยมทอง
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
คบ.(ประถมศึกษา)/B.T.C.
image1
นางสาวสุขสวัสดิ์ บุตรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
คบ.(ภาษาไทย)
image1
นางสาวฐัติมา เทพอินทร์
ครูประจำชั้น ม.๒/๒
คบ.(ภาษาไทย)/B.T.C