คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

นายพีรวัส เสมอทอง
ประธานมูลนิธิimage1
นายบุญธรรม คงถาวร
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
image1
นางพิศเพลิน อัศวพันธ์นิมิต
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
image1
นายคงสิน แสงสัตยา
กรรมการมูลนิธิ
image1
สจ.เดชา จันทร์เล็ก
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางพรนภา สัญญสรัตน์
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายสุชาติ ชมพุนุช
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายบุญสม ทองพูน
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางวรรณดี พลีน้อย
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายสังเวียน ขันทอง
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางสุธาดา โตสกุล
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางสาวอำไพ ชูชื่น
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางเสาวภา เนตราคม
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางสกุลพร หศิภาพร
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายลำใย อรรคจันทร์
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายนิวัติ รอบบุตร
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางณฐมน แนวคำ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
image1
นายนุกูล โพธิ์เรียง
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ