คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์
ประธานกรรมการimage1
พระครูธรรมจริยานุกูล
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
image1
พระครูสังฆรักษ์ ณัฐฐาวัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
image1
นางสาวภัทรวดี อภิวรรณศร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
image1
นางกชภัส กรณียกิจ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
image1
สท.มณฑล มาลาอบ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image1
นายวีระ แก้วงาม
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
image1
นางสาววันดี เนียมสังข์
กรรมการผู้แทนครู
image1
นายพีรวัส เสมอทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
สจ.เดชา จันทร์เล็ก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางสมพร ชูชื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นายไทูรย์ วรรณศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นายมงคล สอสูงเนิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางขวัญใจ เกตุอุดม
กรรมการและเลขานุการ