คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญธรรม คงถาวร
ประธานกรรมการimage1
นายพิชัย โสธรวงศ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
image1
นางสาววภา เนตราคม
กรรมการผู้แทนครู
image1
นายสุชาติ ชมพุนุช
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
image1
นางศิริธร คงถาวร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
image1
นายกัมปนาท บุญณ์ยิ่ง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image1
พระครูธรรมจริยานุกูล
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
image1
นายสุริยะ ศิริจันโทภาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นายพีรวัส เสมอทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางสุธาดา โตสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นายมงคล เฉลิมพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางพิศเพลิน อัศวพันธ์นิมิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางบุณยธร สอนเอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
image1
นางณฐมน แนวคำ
กรรมการและเลขานุการ