บุคลากรสนับสนุนการสอน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

image1
นางสาวศรีพร บุญประเสริฐ
ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
image1
นางสาวชลธิชา ชูสวัสดิ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
image1
นางสาวฐิติมา เรืองหิรัญวนิช
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
image1
นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัตน์
ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
image1
นายสินชัย วิบูลย์ชาติ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
image1
นางสาวประภาพรรณ ดอกรัก
ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
image1
นางสาวเสาวลักษณ์ ราวิราช
ปวส.พานิชยการการตลาด