บุคลากรสนับสนุนการสอน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

image1
นางสาวศรีพร บุญประเสริฐ
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
image1
นางสาวชลธิชา ชูสวัสดิ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
image1
นางสาวฐิติมา เรืองหิรัญวนิช
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
image1
นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัตน์
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image1
นายสินชัย วิบูลย์ชาติ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
image1
นางสาวประภาพรรณ ดอกรัก
ปวศ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
image1
นางสาววีนัสรา สานุสันต์
กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นางสาวเสาวลักษณ์ ราวิราช
ปวส.พานิชยการการตลาด
image1
นายวิรุจน์ ผ่านผล
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ