กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพรชัย เฉลิมวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนimage1
นายนิติกร ประเสริฐ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
image1
นางสาวสุภัค กุลไพศาลธรรม
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
image1
นายประจักษ์ หวังดี
หัวหน้ากิจกรรมชมรม
image1
นายสุริโย ผัวะสูงเนิน
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
image1
นายกฤษกร ผ่านพินิจ
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน