กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนันทจักร เลิศชนบท
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



image1
นางวัชราภรณ์ อาสนะ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๑
image1
นางสาวเกษณี พาลึก
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๒
image1
นางทัศนวลัย เจริญศักดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
image1
นางสาวจำเรียง ทองศร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
image1
นางสาวเจนจิฬา นาโสก
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
image1
นางสาวสาคร สดมุ้ย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
image1
นางนัญจรงค์ คล้ายมงคล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
image1
นางสาวจารุวรรณ พรหมมาเหล็ก
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
image1
นางสาวลลิตา พลเสนา
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
image1
นางนลินรัตน์ สีคามเม
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
image1
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
image1
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เลีย
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
image1
นางมัฏฑาณิฎาศ์ จันทรศรี
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖