กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสมมล สารนารถ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
กศ.บ. วิทย์-คณิตimage1
นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์
ครูพิเศษ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)/B.T.C.
ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน
image1
นายไชยา น้อยประดิษฐ์
ครูพิเศษ
กศ.บ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
image1
นางทวีรัชต์ ไชยศีรษะ
ครูประจำชั้น ป.๒/๔
วท.บ.(เกษตรศึกษา)/B.T.C.
image1
นางจิราภรณ์ แซ่อึ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
วท.บ.(สถิติ)/B.T.C
image1
นางสาวสาคร สดมุ้ย
ครูประจำชั้น ป.๔/๔
บ.ธ.บ.คณิตศาสตร์
image1
นายนันธจักร เลิศชนบท
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
วท.บ.(สถิติประยุคต์)
image1
นางสาวจามจุรี สร้อยขุนทด
ครูประจำชั้น ม.๖/๑
คบ.คณิตศาสตร์
image1
นางสาวอัญชลี แก้วกลม
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
คบ.คณิตศาสตร์
image1
นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
ครูประจำชั้น ม.๒/๒
ค.บ.คณิตศาสตร์
image1
นางสาวสุภาพร กางแก้ว
ครูประจำชั้น ม.๕/๑
ค.บ.สถิติ
image1
นางสาววิชุดา ดวงเหว้า
ครูประจำชั้น ป.๑/๕
ค.บ.คณิตศาสตร์