กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสมมล สารนารถ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
ครูประจำชั้น ม.๒/๓
กศ.บ. วิทย์-คณิตimage1
นายภูษิต ศิโรรัตน์ตระกูล
กศ.บ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
ครูพิเศษ
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
image1
นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)/B.T.C.
ครูพิเศษ
ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน
image1
นางฉวี ยิ้มสอาด
หัวหน้าฝ่ายการเงินพัสดุ
ครูพิเศษ
ศศ.บ.(ประถมศึกษา)/B.T.C
image1
นายไชยา น้อยประดิษฐ์
ครูพิเศษ
กศ.บ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
image1
นางทวีรัชต์ ไชยศีรษะ
ครูประจำชั้น ป.๒/๔
วท.บ.(เกษตรศึกษา)/B.T.C.
image1
นางจิราภรณ์ แซ่อึ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
วท.บ.(สถิติ)/B.T.C
image1
นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
ครูประจำชั้น ม.๔/๑
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
image1
นายนันธจักร เลิศชนบท
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
วท.บ.(สถิติประยุคต์)
image1
นางสาวจามจุรี สร้อยขุนทด
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
คบ.คณิตศาสตร์
image1
นางสาวอัญชลี แก้วกลม
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๓/๒
คบ.คณิตศาสตร์
image1
นางสาวชนากานต์ งานขยัน
ครูประจำชั้น ม.๖/๑
image1
นางสาววริศรา กทิศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
วท.บ.คณิตศาสตร์