งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายลำใย อรรคจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปimage1
นายสุพจน์ เกตุแก้ว
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
ครูชำนาญการ
image1
นางอรุณรัตน์ สินปรุ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ครูชำนาญการ
image1
นางสาวปวีณา รุ่งสว่าง
หัวหน้างานปฏิคม
ครู คศ.๑
image1
นางสาวเกษณี พาลึก
หัวหน้างานอาหารเสริมนม
ครูผู้ช่วย
image1
นางณิชาภา เกตุแก้ว
หัวหน้างานอำนวยการ/งานธนาคารโรงเรียน
ครู คศ.๑
image1
นางสาวศรีพร บุญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
image1
นางสาววีนัสรา สานุสันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เลขานุการ
กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นายวิรุจน์ ผ่านผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ