งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายลำใย อรรคจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปimage1
นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ
งานอาคารสถานที่และยานพหนะ
image1
นางสาวปวีณา รุ่งสว่าง
หัวหน้างานปฏิคม
image1
นางทวีรัตน์ ไชยศีรษะ
งานอำนวยการ
image1
นายสุริโย ผัวะสูงเนิน
งานระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา
image1
นางสาวศรีพร บุญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)