งานวิชาการ

งานวิชาการ

นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการimage1
นางสาวณัฐปภัสร์ พรงาม
หัวหน้าระดับปฐมวัย
image1
นางวารินทร์ พุกกะวรรณะ
หัวหน้าระดับประถมศึกษา
image1
นางรัชชนก นวลพุดซา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา
image1
นางสาวสิริญากร สดแสงจันทร์
หัวหน้างานหลักสูตร
image1
นางสาวเอมอร กิ้วภาวัน
หัวหน้างานรับ-ย้ายนักเรียน
image1
นางวัชรี รุ่งศิริ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
image1
นางสาวปราณี นนท์ชนะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
image1
นางจิราภรณ์ แซ่อึ้ง
หัวหน้างานทดสอบทางการศึกษา
image1
นางสาวมาลี แสนย่าง
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
image1
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
หัวหน้างานวัดผล
image1
นางสาวนวพร ชลวานิช
งานพัฒนาสื่อฯ
image1
นางสาวจิตติมา สุดเกตุ
งานพัฒนาสื่อฯ
image1
นางสาวเบญจมาตร์ วิเศษลา
งานส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
image1
นางสาวลัดดาวัลย์ ช้างชาวนา
งานส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
image1
นางสาวฐัติมา เทพอินทร์
งานเอกสารวัดผลประเมินผล
image1
นางสาวลลิตา พลเสนา
งานเอกสารวัดผลประเมินผล
image1
นางสาวสิราภรณ์ เทพสง่า
งานทะเบียนวัดผล
image1
นายพิชญ วัยวุฒิ
งานคลังข้อสอบ
image1
นางสาวอัญชลี แก้วกลม
งานคลังข้อสอบ
image1
นายสินชัย วิบูลย์ชาติ
งานธุรการ
image1
นางสาวเสาวลักษณ์ ราวิราช
งานธุรการ