งานวิชาการ

งานวิชาการ

นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบงานวิชาการimage1
นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
image1
นางสาวณัฐปภัสร์ วงศ์สุวรรณ
หัวหน้าระดับปฐมวัย
image1
นางเอมอร กิ้วภาวัน
หัวหน้าระดับประถมศึกษา
งานประสาน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
image1
นางรัชชนก นวลพุดซา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา
image1
นางสิริญากร ดาราเย็น
งานหลักสูตรและแผนจัดการเรียนรู้
image1
นางวัชรี รุ่งศิริ
งานทะเบียนและวัดผล
image1
นางสาวปราณี นนท์ชนะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
image1
นางสาวเบญจมาตร์ วิเศษลา
งานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
image1
นางจิราภรณ์ แซ่อึ้ง
งานทดสอบทางการศึกษา
image1
นางสายพิน ภักดีฉนวน
งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
image1
นางสาวสิราภรณ์ เทพสง่า
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ DLIT และDLTV
งานวัดผลและประเมินผล
image1
นางสาวนวพร ชลวานิช
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นายสุพจน์ เกตุแก้ว
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นางสาวสุนัชชา แช่มพรมราช
ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น SIS
image1
นายกตพัฒน์ เดวิเลาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น SIS
image1
นางสาวมาลี แสนย่าง
งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
image1
นางสาวจิตติมา สุดเกตุ
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นายกฤศกร ผ่านพินิจ
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
image1
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
งานนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
image1
นางสาวอัญชลี แก้วกลม
งานคลังข้อสอบ
image1
นางสาวปิยวรรณ สมยา
ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น SIS
image1
นางสาวลัดดาวัลย์ ช้างชาวนา
งานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
image1
นางสาวเสาวลักษณ์ ราวิราช
งานธุรการ
image1
นายสินชัย วิบูลย์ชาติ
งานธุรการ