กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางทัศนวลัย เจริญศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)image1
นางวารินทร์ พุกกะวรรณะ
ครูพิเศษ
คบ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
image1
นางสาวเนตรดาว วงศ์ศรีแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๓/๑
ค.บ.(สังคมศึกษา)
image1
นางสาวทัศนียา อุปัชฌาย์
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์)
image1
นางสาวรัตนา พันธ์สิงสอน
ครูประจำชั้น ป.๔/๓
บธ.บ.(การบัญชี)/B.T.C. , กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวจิดาภา บำรุง
ครูพิเศษ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
image1
นางสาวบุปผา อยู่เสือ
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
image1
นางสาวอังคนาง โพธิ์ศรี
ครูพิเศษ
บธ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
image1
น.ส.กฤษลดา ล้วนเกษม
ครูประจำชั้น ป.๒/๒
กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา
image1
นางสาวสุวิชญา บุญมี
ครูประจำชั้น ม.๑/๕
ค.บ.(สังคมศึกษา)
image1
นางสาวรัชนี ดวงบุบผา
ครูประจำชั้น ม.๖/๒
ค.บ.สังคมศึกษา/B.T.C.
image1
นายสุวิทย์ บัวคำป้อ
ครูประจำชั้น ม.๔/๑
คบ.สังคมศึกษา
image1
นางสาวกนกวรรณ วงแสน
ครูประจำชั้น ป.๑/๑
ค.บ.สังคมศึกษา
image1
นางสาวธนัญชา เสือโห้
ครูพิเศษ