กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารินทร์ พุกกะวรรณะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูพิเศษ
คบ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.image1
นางทัศนวลัย เจริญศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๑
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
image1
นางสาวเนตรดาว วงศ์ศรีแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๓/๑
ค.บ.(สังคมศึกษา)
image1
นางสาวทัศนียา อุปัชฌาย์
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
ศศ.บ.(รัฐศาสนศาสตร์)
image1
นางสาวรัตนา พันธ์สิงสอน
ครูประจำชั้น ป.๔/๓
บธ.บ.(การบัญชี)/B.T.C. , กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นายธีรพงษ์ อาจวารินทร์
ครูประจำชั้น ม.๔/๑
กศ.บ การสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
image1
นางสาวจิดาภา บำรุง
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
image1
นางสาวบุปผา อยู่เสือ
ครูพิเศษ
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
image1
นางสาวอังคนาง โพธิ์ศรี
ครูพิเศษ
บธ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
image1
นางพิศมัย ธนารักษ์
ครูประจำชั้น ม.๒/๑
ศน.บ.ศาสนาและปรัชญา สาขาพุทธศาสตร์
image1
น.ส.กฤษลดา ล้วนเกษม
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา
image1
นางสาวสุวิชญา บุญมี
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
ค.บ.(สังคมศึกษา)