เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy


ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy

ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy

ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy

ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy

ขอแสดงความยินดีกับโลมาน้อยทีมฟุตบอล PattayaUnited Academy 


  เมื่อวันที่ : 2024-06-18 09:21:35