เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566


 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566


    เมื่อวันที่ : 2024-02-27 11:21:17