เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19

 

  เมื่อวันที่ : 2021-10-25 22:13:31