เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์ บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ณ วัดหนองฆ้อ


โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์ บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ณ วัดหนองฆ้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์ บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ณ วัดหนองฆ้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์ บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ณ วัดหนองฆ้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์ บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ณ วัดหนองฆ้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองอยู่ เนียมสังข์
บิดาของนางสาววันดี เนียมสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ณ วัดหนองฆ้อ
 

  เมื่อวันที่ : 2022-05-16 21:47:18