เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567


การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ณ ห้องประชุมสนุ่น โพธิรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

  เมื่อวันที่ : 2024-06-18 09:41:58