เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย มอบรางวัลให้กับนักเรียน จากกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวันลอยกระทง


  เมื่อวันที่ : 2022-11-14 09:59:20