เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม


รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม

รับอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนม ณ อาคารโดม


 

  เมื่อวันที่ : 2021-11-08 13:54:48