เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระ ที่วัดหนองฆ้อ


  เมื่อวันที่ : 2022-06-23 09:58:37