การจัดการศึกษา

                                

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พ.ศ.2546 ครบถ้วนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยังมีจุดบกพร่องหลายประการทั้งการจัดมวลประสบการณ์ สาระ     การเรียนรู้ ที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ชั้น ป.1-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-6) การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการกำหนดคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการมี  ส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ ทั้งชุมชน และท้องถิ่น

โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ ตามคำสั่งที่ 62/2550 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อันประกอบไปด้วยคณะครู ประชาคมหนองค้อ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ทำการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พ.ศ.2546 ให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

 

การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมองอนาคตว่า ชุมชนและท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร โรงเรียนจะต้องพัฒนาปรับหลักสูตรให้เหมาะสมชุมชน และท้องถิ่นให้ทันยุค       ทันสมัยอย่างไร ดำเนินการกำหนดพันธกิจ กำหนดเป้าหมาย กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และรายภาคเรียน และได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พ.ศ.2546 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2551) และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

 

   ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1–2)

21_resize

27_resize

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล

ชุดพละอนุบาล

 

   ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6)

36_resize

30_resize

เครื่องแบบนักเรียนประถมศึกษา

ชุดพละประถมศึกษา

33_resize

34_resize

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

 

  ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3)

18_resize 24_resize 35_resize

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษา  

ตอนต้น

ชุดพละนักเรียนมัธยมศึกษา

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   

รุ่นใหญ่

 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

 

37_resize

38_resize

เครื่องแบบนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

  ทรงผมนักเรียนชาย-หญิง

 

9_resize

10_resize

ทรงผมนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา

6_resize

7_resize

ทรงผมนักเรียนชายชั้นประถมศึกษา

12_resize

13_resize

 ทรงผมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

15_resize

16_resize

ทรงผมนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2_resize

4_resize

ทรงผมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 boss59new

boss1259 

pm1new pm02new pm2newpm3new pm4new pm5new   pm7new pm6new pm8new

     Link ทางลัดนักเรียน

 kr1 kr18 kr13 kr12

Link ทางลัดคุณครู

kr2 kr10 kr9 kr8 

Link วนค.

kr6   kr5 kr4 kr3

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

r21_resize r51_resize   r23_resize   r52_resize  r22_resize   r54_resize   r24_resize   r55_resize  r25_resize   r53_resize

 

 

Webเว้บไซต์โรงเรียน
Visitors Counter