เผยแพร่งานวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

เผยแพร่งานวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อyesดาวโหลด...รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้เทคนิค  SQ4R  นางสาวเบ็ญจมาตร์  วิเศษลา

yesดาวโหลด...งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในรายวิชาการงานอาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวจิตติมา  สุดเกตุ