เผยแพร่งานวิจัยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ