เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก

เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซกนางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าระดับเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก 
นำผลไม้และขนม มอบให้ลูกเสือ-เนตรนารี ขอขอบคุณผอ.เยาวลักษณ์ ศิลาหลัก และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก ที่ให้การต้อนรับสัมพันธไมตรี
ธรรมชาติดีงาม อากาศดี ณบ้านสวนภูเขาตะวันเทศบาลนครระยอง