วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2559

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2559

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2559

ดาวโหลด...การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาล ๑/๒  นางวัชราภรณ์  อาสนะ

ดาวโหลด...การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าแถวที่ไม่เป็นระเบียบของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/๕ นายเมธีพจน์  เอื้อมิตร

ดาวโหลด...ส่งเสริมทักษะการระบายสี สําหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล  ๒/๓  นางสุมิตรา   เทวะประกาย

ดาวโหลด...การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มนมของเดก็ปฐมวัย โดยการจัด กิจกรรมการ เคลื่อนไหวประกอบเพลง (กายบริหาร) นางสาวพรทิพย์ กระสวยทอง

ดาวโหลด...การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โดยใช้นิทาน นางนงนุช  มีรอด

ดาวโหลด...การพัฒนาจริยธรรมความซื่อสัตย์ของเด็กอนุบาล 1/3 โดยใช้หนังสือนิทานเรื่อง ป่ามหัศจรรย์ นางนงลักษณ์  ช้างโรจน์

ดาวโหลด...การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้น   จากธรรมชาติ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒/๔   นางสาวเกษณี  พาลึก

ดาวโหลด...การส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทาน นางณัฐปภัสร์  วงค์สุวรรณ

ดาวโหลด...การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนของนักเรียนอนุบาล นางสาวศรีแพร  มิสันเทียะ

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg