วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวโหลด...การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ครูวีรศักดิ์ อาจจุฬา

ดาวโหลด...การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา พันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา ๕ ด้วยตารางพันเนตต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ นางสาวสุรีรัตน ์ โพธิ์เลีย

ดาวโหลด...การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก นางสาวตรีทิพยนิภา  ตรีวิทยานุกูล

ดาวโหลด...การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “การด ารงชีวิตของพืช”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง3  นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg