คติ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คติ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คติ

สร้างงานด้วยความคิด               สร้างผลผลิตด้วยคุณภาพ

ปรัชญา

คุณธรรม         นำความรู้

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เป็นองค์กรที่มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่คุณธรรมสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

๑)  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
๒)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
๓)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔)  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg