ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

 

อาคาร ๑

 

                         โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดหนองค้อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ในชั้นแรกอาศัยศาลาวัดหนองฆ้อ    เป็นสถานที่เรียน แต่เนื่องจากการเรียนการสอนที่ศาลาวัด

ไม่สะดวกหลายประการ นายแจ่ม รัตนพงค์  ครูใหญ่และพระอธิการหนุ่น โพธิโส  เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อในสมัยนั้น จึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันบริจาคเงินและแรงงาน ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนเอกเทศขึ้น

เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีมุขข้าง และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ริเริ่มก่อสร้าง ทางราชการจึงขนานนามต่อท้ายชื่อโรงเรียนนี้ว่า  “สนุ่นโพธิรัตน์”  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนวัดหนองค้อ

( สนุ่นโพธิรัตน์ )”  ในปีพ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนวัดหนองค้อ ( สนุ่นโพธิรัตน์) มีนักเรียนมากขึ้น อาคารเดิม   ไม่พอเรียน นายสมพร ธนสถิตย์  นายอำเภอศรีราชา จึงตั้งคณะ กรรมการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น

อีกหลังหนึ่ง มีพระอธิการกิมไซฐานวุโฒ  เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ เป็นประธานกรรมการ ได้เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่   ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕ เสร็จเรียบร้อยวันที่ ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๘   เป็นอาคาร ๒ ชั้น ครึ่ง

ตึกครึ่งไม้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร  มีมุขข้าง  ๑๐  ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๑๖๑,๕๗๗ บาท  วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้โอนกิจการและทรัพย์สินของโรงเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการ

ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   ปีการศึกษา ๒๕๑๑ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ ๗ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้งบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง     เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท

และซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรก เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  เปลี่ยนบันไดขึ้นลงทั้งสองด้าน เทปูนพื้นชั้นล่าง   และเปลี่ยนฝาห้องเรียนหลังที่ ๒ จากไม้อัดเชฟวิงบอร์ด เป็นฝาไม้  ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท นอกจากนี้สภาตำบลหนองขาม ให้งบประมาณ   จัดทำรางน้ำอาคารเรียนหลังที่ ๒ และถังเก็บน้ำ อีก ๒ ถัง  เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท    ปีพ.ศ. ๒๕๑๒ ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนได้สร้างเสาธงชาติเหล็ก

พร้อมด้วยฐานก่ออิฐ  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท และ คณะศิษย์เก่า  ได้จัดหาเงินสร้างโรงอาหารได้ขนาดกว้าง ๘ เมตร  ยาว ๘ เมตร  เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท การก่อสร้างยังไม่เต็มรูปแบบ ซึ่งต่อมาสภาตำบลหนองขาม  

ให้งบประมาณต่อเติมโรงอาหารอีก  ยาว ๘ เมตร  เป็นเงิน  ๘,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

อาคาร ๒

                ปีงบประมาณ  ๒๕๑๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้งบประมาณ สร้างโรงฝึกงาน ๑  หลัง  เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท
                ปีงบประมาณ ๒๕๒๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้งบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ชั้นล่าง ๔ ห้องเรียนเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐บาท  ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน  

 หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑
                ปีพ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการศึกษาและศิษย์เก่าได้ประชุมเห็นพ้องกันว่า โรงอาหารที่คณะศิษย์เก่าสร้างให้เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๒  และได้รับเงินก่อสร้างเพิ่มเติมจากสภาตำบลหนองขาม มีขนาดกว้าง  ๘ เมตร     ยาว ๑๖ เมตร มีความคับแคบ ไม่เพียงพอให้นักเรียนใช้รับประทานอาหาร   ควรรื้อโรงอาหารและนำวัสดุไปสร้างต่อเติมโรงฝึกงานที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเป็นโรงฝึกงาน และโรงอาหาร

ที่มีขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร จึงได้ทำการรื้อถอนโรงอาหาร  เมื่อวันที่ ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๓  และนำวัสดุไปก่อสร้างต่อเติมโรงฝึกงานเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓

สิ้นเงินค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมรวมทั้งค่าแรงงานเป็นเงิน ๒๖,๐๘๐ บาท
               วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้โอนกิจการต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ไปสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
               ปี  ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔
               ปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนวัดหนองค้อ ( สนุ่นโพธิรัตน์)  ได้เข้าโครงการโรงเรียนชุมชนของกระทรวง ศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ”
               ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ และอนุบาลปีที่ ๑ -๓  ตามโครงการอนุบาลชนบท
               ปีพ.ศ. ๒๕๓๐ คณะกรรมการศึกษา ได้เสียสละแรงงาน และวัสดุก่อสร้างอาคารคอนกรีต  ขนาดกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๔  เมตร เป็นอาคารสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

และผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างอาคารขนาดกว้าง  ๘ เมตร  ยาว ๙ เมตร  หลังคามุงสังกะสี  สำหรับเป็นที่ตัดเย็บเสื้อผ้านักเรียนตามโครงการ กศ.พช.  คิดเป็นเงิน ๑๗,๐๔๗ บาท
               ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๔๔  คน                                                         

               ปี ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบแบบสปช.๖๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐ บาท

 

 

                ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด ( งบ ส.ส. )ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน   เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑ หลัง จำนวน ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท vv(ปัจจุบันคืออาคาร ๓)   ปี ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ จำนวน ๑ หลัง

เป็นเงิน  ๒๕๘,๔๐๐ บาท

 

 

 

 

 

อาคาร ๔

               ปี ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑หลัง ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท(ปัจจุบันคืออาคาร ๔)
               ปี  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ตามแบบ สปช.๖๐๑/๒๕๒๖ จำนวน  ๑ หลัง ๖ ที่ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท                                                       

              วันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้โอนทรัพย์สินและกิจการของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓                                                                                                                                               

              วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖  นายสมพงศ์  เปรมแปลก  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ                                                                         

              วันที่ ๑๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต ๓ ได้แต่งตั้งนายคงสิน  แสงสัตยาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีราชา  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

และวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายคงสิน  แสงสัตยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่มารักษาการในตำแหน่ง

คือ วันที่ ๑๖  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๔๗   ในปีการศึกษา ๒๕๔๗  ตามข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒)  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๗๒ คน  และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๓๔ คน  ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้ปรับปรุงภายในอาคารหลังที่ ๓ ( อนุบาล ๒) โดยติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด ประตูหน้าต่าง

และช่องแสง ติดตั้งพัดลมและเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง สิ้นค่าใช้จ่าย ๒๓,๐๑๐ บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดำเนินการปรับปรุงอาคารหลังที่ ๔  (อนุบาล ๑)   โดยติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด ประตู

หน้าต่าง  และช่องแสง ติดตั้งพัดลม  และเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง  สิ้นค่าใช้จ่าย  ๒๑,๘๔๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก ดัดแปลงให้เป็นสำนักงานโรงเรียน 

โดยต่อเติมด้านหลัง กั้นห้องประชุม สิ้นค่าใช้จ่าย  ๗๐,๐๐๐ บาท  แล้วเสร็จ  เมื่อ ๒๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโดยต่อขยายด้านหน้าออกมา ๔ เมตร ตลอดแนวอาคาร

และด้านหลัง ๒ เมตร ตลอดแนวอาคาร   จัดทำพื้นและก่อกำแพงจัดทำกันสาด รางน้ำรอบอาคาร  ปรับเปลี่ยนประตูเลื่อน และทาสีสิ้นค่าก่อสร้าง ๑๖๕,๐๐๐ บาท งานแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๔๘

เปลี่ยนและซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๖/๒๖  ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารเอนกประสงค์  จัดทำตะแกรงป้องกันนก ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั้งอาคารและเวที

สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  ๑๗๐,๐๐๐ บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ   เมื่อ ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรับปรุงรั้วลวดหนามโดยรอบโรงเรียน ความยาว ๔๕๐ เมตร โดยเพิ่มจำนวนลวดหนาม และเปลี่ยนเสารั้ว

สิ้นค่าใช้จ่าย ๒๗,๑๕๘ บาท   แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ปรับปรุงส้วม จำนวน  ๒ หลัง  แบบ สปช.๒๐๖/๒๖  รวม ๑๔ ที่  โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม    ขุดลอกบ่อเกรอะ ปรับระดับเสริมบ่อ

เดินท่อประปาเหล็กและก๊อกใหม่  ก่อกำแพงกันดินพังทลาย  และเสริมดินจนเต็ม ทำพื้นใหม่โดยรอบ  เปลี่ยนประตู  และหัวส้วมใหม่ทุกห้อง  ต่อระบบจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓ ที่มีอยู่ด้านข้างส้วมทั้ง ๒ หลัง 

สิ้นค่าใช้จ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ   เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๘ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดโดยรอบอาคาร ๒ (ปัจจุบันเป็นอาคารอนุบาล ) เปลี่ยนโครงไม้ และกระเบื้องมุงหลังคา ทาสีใหม่ 

สิ้นค่าใช้จ่าย ๙,๐๐๐ บาท  งานแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเสาธงชาติ   โดยการปูอิฐตัวหนอน พื้นที่ ๕๑๖ ตารางเมตร  สิ้นค่าใช้จ่าย ๓๗๖,๐๐๐ บาท

(ปัจจุบันคือลานเอนกประสงค์ ๗๐ ปี)

 

 

 

    

อาคาร ๕

               ใต้ถุนโล่ง สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  (ปัจจุบันคืออาคาร ๕)  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ตามข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒) ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๒๒๗ คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดสรรงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนจัดจ้างครู  ในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน ๑๓ อัตรา จึงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  ๔๗ คน   

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงนามถ่ายโอนการจัดการศึกษา จากกระทรวง ศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

อาคารที่พักครู

               ปีพ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักครู ขนาด  ๓ ชั้น ๒๓ หน่วย  งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณก่อสร้าง

ที่อาบน้ำพร้อมสุขา ตามแบบ อบจ. ชลบุรี งบประมาณ ๖๙๗,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบชั้นลอย  จำนวน ๑ หลัง

งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย  ขนาด ๑๐๐ K.V.A และสร้างระบบท่อส่งน้ำประปา

พร้อมถังส่งน้ำแบบถังแชมเปน สูง ๑๒ เมตร ภายในโรงเรียน สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  ๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท


 

              วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการโอนข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา- ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย มีผู้สมัครใจถ่ายโอนจำนวน ๒๖ คน ไม่สมัครใจถ่ายโอน จำนวน ๘ คน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้จัดสรรอัตรากำลังครูทดแทนผู้ที่ไม่สมัครใจถ่ายโอน  และจัดสรรให้เพิ่มเติมตามความขาดแคลน อีกจำนวน ๓๕ อัตรา  ดังนั้นปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐                         

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒) ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๙๕ คน  และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งครูจ้างสอนในสาขาที่ขาดแคลน  จำนวน  ๖๗ คน

 

อาคาร ๖

               ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบอบจ.ชลบุรี  ขนาด ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง อีก ๑ หลัง งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปัจจุบันคืออาคาร ๖)

และได้รับงบประมาณปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จาก ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๐๐ K.V.A   เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๔๐๐  K.V.A  ด้วยงบประมาณ  ๖๗๐,๐๐๐ บาท    

                ปีพ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำในโรงเรียน  ความยาว ๔๔๐ เมตร งบประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

ได้รับงบประมาณก่อสร้างกำแพงกันดินหินก่อกันดินพังทลาย ภายในโรงเรียน บริเวณลาน ๗๐ ปี ความยาว ๙๕ เมตร งบประมาณ ๕๒๕,๗๐๐ บาท และงบประมาณก่อสร้างป้อมยามและป้ายชื่อหินอ่อน

พร้อมประตูรั้วทางเข้าออกประตูที่ ๑ ด้วยงบประมาณ  ๒๖๓,๐๐๐ บาท    พัฒนาระบบไฟฟ้า – น้ำประปา ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า และน้ำประปาแฟลตพักครูทุกห้องพัก รวม ๒๓ ห้อง สิ้นค่าใช้จ่าย ๗๙,๐๐๐ บาท 

 และในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นในการเสนอขอจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ และเป็นผู้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเงินงบประมาณของทางราชการโรงเรียนจะเป็นผู้จัดทำแผนการดำเนินการ

เสนอความรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบให้นายคงสิน  แสงสัตยา  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ไปดำเนินการยกร่างระเบียบฯ และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการขอจัดตั้งมูลนิธิของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ   พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลผู้ซึ่งน่าจะมีส่วนในการจัดตั้งมูลนิธิฯ

และให้ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบโดนด่วนต่อไป   ด้วยวันที่ ๒๐กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ                      โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ทะเบียนเลขที่ ชบ.๗ และมีหนังสือสำคัญแสดงการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ   มีนายสมชาติ  รัตนาภา เป็นประธาน และนายคงสินแสงสัตยา เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ   ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ดำเนินการจัดจ้างต่อเติมชั้นล่าง    อาคารเรียนหลังที่ ๖ แบบ ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน

ชั้นล่างโล่ง ให้เป็นห้องประชุม และห้องสมุด  ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๒ ห้อง   โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนซึ่งคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันจัดหาไว้

ทำการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๑๒,๔๐๕.๕๐ บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ให้เป็นศูนย์อาหารและโภชนาการ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยเชื่อมต่ออาคาร ๓   และอาคาร ๔ ติดตั้งราวเหล็กกันตกชั้น ๒,๓และ๔ อาคาร ๖ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีอาคาร ๑ ให้เป็นสำนักงานโรงเรียน ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องจริยะศึกษา และห้องนาฏศิลป์ ตลอดจนร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท                         

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส สน.ศท. อนุบาล ๘ (ปรับปรุง) งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อเติมชั้นล่าง

(ใต้ถุนอาคาร) อาคาร ๕ ให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน และห้องสมุด งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพังทลาย

รอบโรงเรียน  งบประมาณ ๓,๖๘๓,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                             

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียน  ชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เรื่อง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg