ภาพแห่งความสำเร็จ

ภาพแห่งความสำเร็จ

ภาพแห่งความสำเร็จ

นักเรียน

                              มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  และสร้างงาน สร้างอาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สืบสานและร่วมภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ๆ

ครู

                          มีทักษะวิชาชีพ มีจิตสำนึกของความเป็นครู มีความสนใจ ใส่ใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และยอมรับในความเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร

                            เป็นผู้นำในความเปลี่ยนแปลง  มีความรอบรู้และวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  สุขุมมั่นคงในอารมณ์  มีความเป็นตัวของตัวเอง เสมอต้นเสมอปลาย ใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นแย้ง มีเทคนิคในการบริหารจัดการที่ดี  มีเครือข่ายการพัฒนาอย่างอบอุ่น และแนบสนิท

โรงเรียน

                        เป็นโรงเรียนชั้นดีมีมาตรฐานตามเกณฑ์ เป็นแบบอย่างในการจัดและพัฒนาการศึกษา  ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครู นักเรียน ชุมชน และสังคม

ผู้ปกครอง และชุมชน

          มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน ให้การยอมรับและเชื่อถือบุคคลากร และผลการดำเนินการของโรงเรียน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg