กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิทยา อรรถาเวช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ม.๒/๓
คบ.(ดนตรีศึกษา)/B.T.C.image1
นายนิรุตต์ วงค์สุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
คบ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
image1
นางนัญจรงค์ คล้ายมงคล
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)ฺB.T.C
image1
นางสาวกรรณิการ์ มาจอมศรี
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
คบ.(นาฏศิลป์)/B.T.C
image1
นางสาววสิราภรณ์ เทพสง่า
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
กศ.บ.การสอนนาฎยสังคีต
image1
น.ส.ธัญลักษณ์ ศิริโสภาพงษ์
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
image1
นางสาวปวีณา ต๊ะวิชัย
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
กศ.บ.การสอนศิลปะ / B.T.C.
image1
นางสาวชนันธร หิรัญเชาว์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
ศษ.บ.นาฏยดุริยางคศิลป์ไทย