กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิทยา อรรถาเวช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ม.๒/๑
คบ.(ดนตรีศึกษา)/B.T.C.image1
นายนิรุตต์ วงค์สุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๖/๓
คบ.(ประถมศึกษา)/A.T.C.
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
image1
นางนัญจรงค์ คล้ายมงคล
ครูประจำชั้น ป.๖/๓
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)ฺB.T.C
image1
นางสาวกรรณิการ์ มาจอมศรี
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
คบ.(นาฏศิลป์)/B.T.C
image1
นางสาววสิราภรณ์ เทพสง่า
ครูประจำชั้น ม.๑/๑
กศ.บ.การสอนนาฎยสังคีต
image1
นายพรชัย เฉลิมวงศ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
image1
น.ส.ธัญลักษณ์ ศิริโสภาพงษ์
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
image1
นางสาวปวีณา ต๊ะวิชัย
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
กศ.บ.การสอนศิลปะ / B.T.C.
image1
นางสาวชนันธร หิรัญเชาว์
ครูประจำชั้น ป.๑/๕
ศษ.บ.นาฏยดุริยางคศิลป์ไทย
image1
นางสาวณัฐสุดา สุขสินชัย
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม