กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวจิตติมา สุดเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ป.๔/๑
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)image1
นายสุพจน์ เกตุแก้ว
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)/B.T.C.
image1
นางมัฏฑาณิฎาศ์ จันทรศรี
ครูประจำชั้น ม.๖/๒
วท.บ.(วิทย์-คอม)/B.T.C , กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวจำเรียง ทองศร
ครูประจำชั้น ป.๒/๑
บธ.บ.(การตลาด)/B.T.C.
image1
นางจุรีรัตน์ แก้ววังสันต์
ครูประจำชั้น ม.๒/๔
วท.บ.(อาหารและโภชนาการ)
image1
นางสาวนวพร ชลวานิช
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)/B.T.C.
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
image1
นางสาวจีรณัทย์ ดีที่สุด
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
คก.บ.(อาหารและโภชนาการ)
image1
นายเสนาะ ผ่านพินิจ
ครูประจำชั้น ม.๒/๔
คบ.(คอมพิวเตอร์)/B.T.C