กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางจุรีรัตน์ แก้ววังสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคดนโลยี
ครูประจำชั้น ม.๒/๔
วท.บ.(อาหารและโภชนาการ)image1
นางสาวจำเรียง ทองศร
ครูประจำชั้น ป.๒/๑
บธ.บ.(การตลาด)/B.T.C.