กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสายชล ช้างโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ป.๕/๑
ศศ.บ.(พลศึกษา)/A.T.Cimage1
นางรัชชนก นวลพุดซา
คบ.(การจัดการกีฬา)/B.T.C.
ครูพิเศษ
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นายสุริโย ผัวะสูงเนิน
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
กศ.บ.(พลศึกษา)
image1
นางสาวสาคร สดมุ้ย
ครูประจำชั้น ป.๔/๔
บธ.บ.(การบัญชี)
image1
นายสรภพ จตุพงษ์
ครูพิเศษ
กศบ.พลศึกษา
image1
ทัศพล เดโช
ครูพิเศษ
กศ.บ.การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
image1
นายถนัดกิจ พิทยากูล
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
กศ.บ.(พลศึกษา)
image1
นางสาวอาริษา วิชาดี
ครูพิเศษ
วท.บ.(วิทยาศาสตการกีฬา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)