กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสายชล ช้างโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ป.๕/๑
ศศ.บ.(พลศึกษา)/A.T.Cimage1
นางรัชชนก นวลพุดซา
คบ.(การจัดการกีฬา)/B.T.C.
ครูพิเศษ
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นายสุริโย ผัวะสูงเนิน
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
กศ.บ.(พลศึกษา)
image1
นายสรภพ จตุพงษ์
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
กศบ.พลศึกษา
image1
ทัศพล เดโช
ครูประจำชั้น ม.๒/๒
กศ.บ.การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
image1
นายถนัดกิจ พิทยากูล
ครูประจำชั้น ป.๖/๓
กศ.บ.(พลศึกษา)
image1
นางสาวณัฐธภา วิชาดี
ครูพิเศษ
วท.บ.(วิทยาศาสตการกีฬา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)