คณะกรรมการมูลนิธิ ผอ.คงสิน แสงสัตยา

คณะกรรมการมูลนิธิ ผอ.คงสิน แสงสัตยา

นางคงสิน แสงสัตยา
ประธานมูลนิธิimage1
นางณฐมน แนวคำ
รองประธานมูลนิธิ
image1
นางสกุลพร หศิภาพร
กรรมการมูลนิธิ
image1
นายบุญธรรม คงถาวร
กรรมการมูลนิธิ
image1
นางขวัญใจ เกตุอุดม
กรรมการ
image1
นายนุกูล โพธิ์เรียง
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
image1
นางฉวี ยิ้มสอาด
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ