พนักงานภายในโรงเรียน

พนักงานภายในโรงเรียน

image1
นายสมศักดิ์ เพ็งพานิช
พนักงานขับรถ
image1
นางบูรณี เพ็งพานิช
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางศิริพร รสฉ่ำ
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางจริยา เงินศรี
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางสาวขวัญเรือน ศรีอุบล
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางดวงพร บุตตะจีน
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางราตรี เกษมทรัพย์
คนครัว
image1
นายจตุชัย มงคล
พนักงานทำความสะอาด
image1
นายจักรินทร์ ปานกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
image1
นายเชาวลิตร นครังสุ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
image1
นายราเชน ทาหอม
พนักงานขับรถ
image1
นายประสาน เทียนประชา
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางกนกวรรณ ดื่มอาจ
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางพรปวีณ์ เดชชีวะ
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางศรัญญา พ่วงรอด
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางเบญญาภา ยานะสาร
พนักงานรักษาความสะอาด