พนักงานภายในโรงเรียน

พนักงานภายในโรงเรียน

image1
นายประสาร เทียนประชา
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางบูรณี เพ็งพานิช
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางศิริพร รสฉำ
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางจริยา เพิ่มทรัพย์
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางสาวขวัญเรือน ศรีอุบล
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นางดวงพร บุตตะจีน
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นายจรัญ แย้มนิยม
พนักงานรักษาความสะอาด
image1
นายบุญเลิศ แสงสอน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
image1
นางราตรี เกษมทรัพย์
คนครัว
image1
นายจตุชัย มงคล
พนักงานทำความสะอาด
image1
นายจักรินทร์ ปานกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย