ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)image1
นางสาวจิราวรรณ พรมวาส
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวชุสุดา ไทยทวี
ครูประจำชั้น อ.๑/๒
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวพริ้งพราว อิ่มโพธิ์
ครูพี่เลี้ยงประจำชั้น อ.๑/๒
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางนงนุช มีรอด
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางวัชราภรณ์ อาสนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวพรทิพย์ กระสวยทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นายเมธีพจน์ เอื้อมิตร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๕
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวศรีแพร มิสันเทียะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสุมิตรา เทวะประกาย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวเกษณี พาลึก
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวเปรมศิริ ตวงโชคดี
ครูประจำชั้น อ.๓/๕
ค.บ. (การศึกษาประถมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)