ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

นางณัฐปภัสร์ วงค์สุวรรณ
หัวหน้าระดับปฐมวัย
คบ.(ปฐมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)image1
นางวัชราภรณ์ อาสนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๓
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวพรทิพย์ กระสวยทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๔
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นางสุมิตรา เทวะประกาย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวเกษณี พาลึก
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
image1
นางสาวศรีแพร มิสันเทียะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางนงนุช มีรอด
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นายเมธีพจน์ เอื้อมิตร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๕
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
image1
นางสาวปรียาลักษณ์ ไรทอง
ครูประจำชั้น อ.๒/๕
คบ.การศึกษาปฐมวัย