ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นางขวัญใจ เกตุอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อimage1
นายนุกูล โพธิ์เรียง
รองผู้อำนวยการฯ
งบประมาณและแผน
image1
นายลำใย อรรคจันทร์
รองผู้อำนวยการฯ
งานบริหารงานทั่วไป
image1
นายนิวัติ รอบบุตร
รองผู้อำนวยการฯ
กิจการนักเรียน