งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

นายนิวัติ รอบบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนimage1
นายภูษิต ศิโรรัตน์ตระกูล
หัวหน้างานปกครอง
image1
นางสาวนวพร ชลวานิช
งานเว็บไซต์
image1
นางสาวณัฐปภัสร์ พรงาม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ชุมชน
image1
นายนิรุตต์ วงค์สุวรรณ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
image1
นางสุธาสินี หวังดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
image1
นายพรชัย เฉลิมวงศ์
งานเทคโนโลยีการศึกษา
image1
นายเสนาะ ผ่านพินิจ
งานซ่อมระบบคอมพิวเตอร์
image1
นางสาวสุภัค กุลไพศาลธรรม
หัวหน้างานเสียงตามสาย
image1
นางสาวณัฐปวีณ์ ชูสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจการนักเรียน