งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

นายนิวัติ รอบบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนimage1
นายทัศพล เดโช
งานปกครองนักเรียน
image1
นายนิรุตต์ วงค์สุวรรณ
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
image1
นางสุธาสินี หวังดี
งานประชาสัมพันธ์
image1
นายประจักษ์ หวังดี
งานเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
image1
นางสาวเกษณี พาลึก
งานสัมพันธ์ชุมชน
image1
นางสาวนวพร ชลวานิช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
image1
นางณิชาภา เกตุแก้ว
งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
image1
นางสาวณัฐปวีณ์ ชูสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจการนักเรียน