งานงบประมาณและแผน

งานงบประมาณและแผน

นายนุกูล โพธิ์เรียง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนimage1
นางเบญจมาตร์ วิเศษลา
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
image1
นางสุธาสินี ศรีงาม
งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
image1
นางวันดี เนียมสังข์
งานร้านค้าสวัสดิการ/ร้านกาแฟโรงเรียน
image1
นางสาวอังคนาง โพธิ์ศรี
งานพัสดุและสินทรัพย์
image1
นางสาวบุปผา อยู่เสือ
งานบุคคล
image1
นางสาวจิดาภา บำรุง
งานการเงิน
image1
นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัตน์
งานการบัญชี
image1
นางสาวฐิติมา เรืองหิรัญวนิช
งานธุรการการเงินสวัสดิการ
image1
นางสาวประภาพรรณ ดอกรัก
เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ