งานงบประมาณและแผน

งานงบประมาณและแผน

นายนุกูล โพธิ์เรียง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนimage1
นางฉวี ยิ้มสอาด
หัวหน้างานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
image1
นางสาวณัฐปภัสร์ พรงาม
งานพัสดุปฐมวัย
image1
นางสาวเนตรดาว วงศ์ศรีแก้ว
งานพัสดุช่วงชั้นที่ 1
image1
นางสาวรัตนา พันธ์สิงสอน
งานพัสดุช่วงชั้นที่ 2
image1
นางทัศนียา อุปัชฌาย์
งานพัสดุช่วงชั้นที่ 3
image1
นางมัฏฑาณิฎาศ์ จันทรศรี
งานพัสดุช่วงชั้นที่ 4
image1
นางสาวอังคนาง โพธิ์ศรี
งานพัสดุ
image1
นางสาวบุปผา อยู่เสือ
งานบุคคล
image1
นางสาวจิดาภา บำรุง
งานการเงิน
image1
นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัตน์
งานธุรการพัสดุ
image1
นางสาวฐิติมา เรืองหิรัญวนิช
งานธุรการการเงิน
image1
นางสาวประภาพรรณ ดอกรัก
เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ